ข้อกำหนดและใช้บริการ

เงื่อนไขการใช้บริการเว็บไซต์มุมมอง www.moom-mong.com 

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ

การเข้าถึงหรือใช้บริการเว็บไซต์ moom-mong.com และการเชื่อมต่อกับ School Health Hero Platform ภายใต้การควบคุมดูแลของ บริษัท Moommong R&D (“บริษัทฯ”) (รวมถึงบริษัทสาขา บริษัทในเครือ กิจการที่บริษัทฯ เป็นหุ้นส่วน บริษัทย่อย ตัวแทน พนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจ รวมเรียกว่า “บริษัทฯ” “Moommong R&D Company Limited” หรือ “เรา”) หมายถึง ท่านยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ปรากฏบนแอปพลิเคชันว่ามีผลผูกพันตามกฎหมาย (“เงื่อนไข”) และท่านยังยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ และยอมรับที่จะปฏิบัติตามกฎระเบียบอื่นๆ บนเว็บไซต์ เช่น วิธีการใช้ วิธีปฏิบัติและขั้นตอน หรือเงื่อนไขสำหรับการเข้าถึงหรือการใช้บริการของเว็บไซต์

เว็บไซต์ Hearing Heart เป็นผู้ให้บริการแพลตฟอร์มในการพัฒนาทักษะการฟังเชิงลึกแบบออนไลน์ ภายใต้การควบคุมของกรมสุขภาพจิต โดยการให้บริการเว็บไซต์ยังเป็นสื่อกลางให้กับองค์กร สถานพยาบาล และหน่วยงานอื่นๆ ในการพัฒนาทักษะการฟังเชิงลึก

คำนิยาม 

เพื่อวัตถุประสงค์ของข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการนี้ 


"Digital Content" หมายถึง เนื้อหาใดๆ ที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ รวมไปถึง digital content อื่นๆ ที่ให้บริการ
การฝึกทักษะการฟังเชิงลึก ภายใต้การควบคุมของกรมสุขภาพจิต

"Hero" มีความหมายถึง แอพพลิเคชั่น เว็บไซต์ และ/หรือ ระบบซอฟท์แวร์ (รวมถึงการอัพเดตหรืออัพเกรดต่างๆ ในซอฟท์แวร์นั้นๆ) ที่เป็นของบริษัทฯ รวมกันทั้งหมด ซึ่งท่านสามารถใช้ระบบในการฝึกทักษะการฟังเชิงลึก โดยระบบการฝึกมีนิยามว่า "Supervised E-learning System" ประกอบด้วยสองส่วนคือ

1) ส่วนเรียนรู้ออนไลน์: จะมีการนำเอาข้อมูลทางวิชาการภายใต้การควบคุมดูแลของสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ ทำเป็น Digital Content เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน

2) ส่วนปฏิบัติ: จะมีการอัด Digital Content ที่แสดงเป็นเคสตัวอย่าง เพื่อใช้ในการฝึกปฏิบัติ และมีการอัดวีดีโอและเสียง เพื่อจัดเก็บข้อมูล จุดประสงค์เพื่อให้ "Supervisor" หรือ "ผู้เชี่ยวชาญทางจิตเวช" ตรวจสอบและให้คำแนะนำผู้เรียน เพื่อพัฒนาทักษะอย่างต่อเนื่อง

โดยสามารถใช้ระบบ Heroในอุปกรณ์ที่เลือก (หนึ่งรูปแบบหรือมากกว่านั้น เช่น สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต พีซี/แมค เป็นต้น) 


โดยอุปการณ์ที่สามารถใช้ระบบ Hearing Heart ได้ ต้องรองรับระบบการอัดวีดีโอ มีคุณสมบัติดังนี้:

1. มีกล้องด้านหน้า

2. สามารถต่อ Internet ผ่าน Wifi หรือ Cellular Data ได้ด้วยตัวเอง

3. สามารถทำการโทรแบบ Facetime ได้

4. มีระบบจอแสดงผลแบบ Smartphone

5. สามารถเข้า Browser Chrome ได้

6. มีการขอ Permission ในการเข้าถึงกล้องหน้า ผ่าน App Browser

"Supervisor Feedbacks" หมายถึง คำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญทางจิตเวช ในระบบ Hearing Heart

"Certificate" หมายถึงเกียรติบัตรจากหน่วยงานที่กรมสุขภาพจิตให้การยอมรับ ในหลักสูตร "การฟังเชิงลึกขึ้นพื้นฐาน" มีผลบังคับใช้ตามเอกสารฉบับที่ สธ 0841/107 ของส่วนราชการ สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ ลงวันที่ 21 มกราคม 2564                               


เงื่อนไขโดยทั่วไป 

เมื่อท่านใช้บริการผ่าเว็บไซต์ หมายถึง ท่านยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขทั้งหมดในการใช้บริการ กรุณาอ่านข้อตกลงและเงื่อนไขอย่างละเอียด การสร้างบัญชีหรือใช้บริการผ่านเว็บไซต์ ถือว่าท่านได้อ่าน เข้าใจ ยินยอมและตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขบริการ รวมถึงระเบียบและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (รวมเรียกว่า “ข้อตกลง” หรือ “เงื่อนไข”) นอกจากนี้การใช้บริการผ่านเว็บไซต์ รวมถึงช่องทางอื่นใดที่มีหรือจะมีขึ้นในอนาคตภายใต้การควบคุมหรือดูแลโดยบริษัทฯ (รวมเรียกว่า “ช่องทางของ มุมมอง” “บริการ” หรือ “เว็บไซต์”) หมายถึง ท่านยอมรับเงื่อนไขที่ปรากฏบนเว็บไซต์ว่ามีผลผูกพันตามกฎหมาย และยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทฯ พร้อมทั้งจะปฏิบัติตามกฎระเบียบอื่นๆ บนเว็บไซต์ เช่น วิธีการใช้ วิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนของการใช้บริการ ทั้งนี้ บริษัทฯ สงวนสิทธิโดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าถึงการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ระงับ หรือยกเลิกข้อตกลงหรือเงื่อนไข กฎหมายที่ใช้บังคับ ข้อกำหนดตามกฎระเบียบหรือการรักษาความปลอดภัย การเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคในบริการของบริษัทฯ

การสร้างบัญชีของท่าน 

การใช้บริการท่านจะต้องลงทะเบียนชื่อบัญชีและตั้งรหัสผ่าน ให้รายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับตนเองที่ถูกต้อง สมบูรณ์ และตรงต่อความเป็นจริงผ่านการลงทะเบียนบนเว็บไซต์ (“บัญชีผู้ใช้”) และแก้ไขบัญชีผู้ใช้ให้ถูกต้องและตรงต่อความเป็นจริงในปัจจุบันอยู่เสมอ กรณีที่บริษัทฯ ตรวจสอบและพบว่าท่านให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะระงับหรือเพิกถอนบัญชีหรือระงับการใช้บริการของท่านได้ทันที ซึ่งท่านต้องรับผิดชอบทุกการกระทำภายใต้การใช้บัญชีและรักษารหัสผ่านของท่าน หากพบว่ามีบุคคลอื่นใช้บัญชีของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาต ท่านต้องรายงานให้บริษัทฯ ทราบทันที ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการรับผิดชอบต่อบัญชีหรือรหัสผ่านของท่านกับบุคคลอื่น ในกรณีที่บริษัทฯ ได้ใช้ความเชี่ยวชาญและความระมัดระวังตามสมควรแล้ว หากเกิดการใช้บัญชีของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาต อันเนื่องมาจากบุคคลอื่น บริษัทฯ มีสิทธิเพิกถอนหรือระงับการใช้บัญชีของท่าน จากการที่ท่านหรือบุคคลอื่นกระทำการละเมิดเงื่อนไขของบริษัท

คำรับรองของผู้ใช้บริการ

1. ผู้ใช้บริการจะไม่ดำเนินการใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของผู้อื่น กฎหมาย หรือสัญญาหรือหน้าที่ตามกฎหมายที่ท่านมีต่อบุคคลใดๆ

2. ผู้ใช้บริการจะไม่ละเมิดลิขสิทธิ์หรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา และสิทธิต่างๆ ของบุคคลหรือนิติบุคคล

3. ผู้ใช้บริการจะไม่ใช้เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลประโยชน์ทางการค้าในนามส่วนตัวหรือในนามของบุคคลอื่น หากท่านกระทำหรือดำเนินการเพื่อประโยชน์ทางการค้าผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน ท่านจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อบริษัทฯ ในเรื่องการประชาสัมพันธ์ การซื้อหรือขายสินค้า การชำระเงิน การจัดส่งสินค้าหรือบริการ การรับประกันความเสียหายในสินค้าหรือบริการ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำใดๆ ของท่านที่เกิดจากการทำการค้าดังกล่าวในนามของตนเองหรือบุคคลอื่น

4. ผู้ใช้บริการจะไม่คัดลอกและ/หรือเก็บรวบรวมข้อมูล ชื่อ ที่อยู่ อีเมล์ ภาพประกอบ เพลงประกอบที่ปรากฏอยู่บนแอปพลิเคชัน

5. ผู้ใช้บริการจะไม่กระทำการใดๆ เพื่อให้มีขึ้นซึ่งสื่อที่มีไวรัส หรือรหัสคอมพิวเตอร์ แฟ้มข้อมูลหรือโปรแกรมอื่นใด ซึ่งออกแบบมาเพื่อทำลาย แทรกแซงหรือจำกัดการใช้งานตามปกติของบริการหรือเว็บไซต์ (หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของบริการ) หรือซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์

6. ผู้ใช้บริการจะไม่กระทำการหรือดำเนินการใดๆ ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือผิดกฎหมาย

7. ผู้ใช้บริการจะไม่ถอดรหัสโปรแกรมแบบย้อนกลับ, ถอด, แยก หรือพยายามที่จะค้นหารหัสหรือจะเข้าถึงแหล่งที่มาของพื้นฐานหรือขั้นตอนวิธีการโครงสร้างของบริการของบริษัทฯ ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน

ข้อจำกัดความรับผิดชอบของบริษัทฯ

บริษัทฯ และ มุมมอง ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อ "รักษา" โรคทางจิตเวช แต่เป็นการพัฒนาทักษะการฟังเชิงลึกในแต่ละบุคคล ตามความต้องการของบุคคลนั้นๆเอง บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำของผู้ใช้บริการภายหลังจากการเรียน และผู้ใช้บริการ ไม่มีสิทธินำระบบของบริษัทฯ ไปใช้ในการฟ้องร้องความเสียหายอันเกิดจากวิจารณญาณของผู้ใช้บริการ ในภายหลังการได้รับเกียรติบัตรจากบริษัทฯ

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่รับผิดชอบในกรณีที่ท่านแสดงความคิดเห็นโดยใช้ภาษา ข้อความหรือองค์ประกอบใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนที่มีลักษณะลามก อนาจาร หมิ่นประมาทบุคคลหรือสถาบันฯ ละเมิดลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่นหรือขัดต่อกฎหมาย กฎระเบียบ หรือข้อบังคับที่บังคับใช้ รวมถึงมีผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่รับผิดชอบในกรณีที่เนื้อหาใดที่ท่านหรือบุคคลใด อัปโหลด โพสต์ หรือเผยแพร่ผ่านแอปพลิเคชัน รวมถึงแสดงความคิดเห็น แนะนำ หรือวิจารณ์ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาและละเมิดสิทธิบุคคลอื่น ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการถอดถอน ระงับ หรือยกเลิกผลงานโดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า กรณีที่ท่านกระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ในช่องทางของบริษัทฯ รวมถึง กรณีที่บริษัทฯ ได้รับการแจ้งว่าข้อความหรือเนื้อหาในการแสดงความคิดเห็นใดมีเนื้อหาหรือองค์ประกอบไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนมีการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่น

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่รับผิดชอบในการรับประกันว่า การใช้บริการบนแอปพลิเคชันจะตรงตามความต้องการของท่าน จะไม่ถูกรบกวน รวดเร็ว ปลอดภัย หรือ ปราศจากความผิดพลาด ข้อมูลที่ได้จากการใช้บริการทาง แอปพลิเคชันจะถูกต้อง เชื่อถือได้ หรือบริการของแอปพลิเคชันจะเป็นไปตามความคาดหวังของท่าน การใช้บริการถือว่าอยู่ในดุลยพินิจของท่านและท่านเป็นผู้รับผิดชอบในความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นทั้งหมด อันเนื่องมาจากการเข้าถึงเนื้อหานั้นๆ ไม่ว่าท่านจะได้รับคำแนะนำหรือข้อมูลจากบริษัทฯ ด้วยวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ ถือว่าไม่มีการรับประกันใดๆ จากบริษัทฯ เกิดขึ้น

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่รับผิดชอบที่จะจัดหา ดูแล หรือรับผิดชอบการเชื่อมสัญญาณอินเตอร์เน็ตที่มีเสถียรภาพกับอุปกรณ์ของท่าน รวมถึงการที่ท่านไม่สามารถดาวน์โหลดผลงานหรือเนื้อหา ซึ่งท่านตกลงและรับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับระบบของอุปกรณ์หรือข้อมูลสูญหายอันเนื่องมาจากการดาวน์โหลดผลงานหรือเนื้อหานั้นๆ โดยไม่จำกัดว่าท่านได้รับคำแนะนำหรือข้อมูลจากบริษัทฯ

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบในกรณีที่ท่านนำส่งข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งไม่ตรงกับความเป็นจริง อาทิ ข้อมูลติดต่อ ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขบัตรประชาชน/ หนังสือเดินทาง อีเมล์ เบอร์โทรศัพท์ ซึ่งท่านตกลงและยอมรับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการกระทำดังกล่าวของท่านแต่เพียงผู้เดียว

ท่านตกลงและยอมรับว่าการให้บริการบนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน บริษัทฯ มีมาตรการการป้องกันและระบบรักษาความปลอดภัยทางอิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรฐานในการป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์และป้องกันความเสียหาย บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่รับผิดชอบต่อการกระทำใดๆ อันเกิดจากระบบอินเตอร์เน็ต การเชื่อมต่อ อุปกรณ์ หรือบุคคลภายนอกที่อยู่นอกเหนือการควบคุมการดำเนินการของบริษัทฯ ในการเข้าถึงระบบโดยไม่ได้รับอนุญาต การสร้างความเสียหายแก่ข้อมูลหรือโปรแกรม การก่อกวนการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์หรือเครือข่าย การเข้าถึงระบบหรือเครือข่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต และการจารกรรมข้อมูล

หากท่านไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับการใช้บริการเว็บไซต์ บริษัทฯ มีสิทธิดังนี้ 

(1) หากเป็นการทำผิดเล็กน้อย บริษัทฯ จะทำการตักเตือน โดยอาจเป็นการแสดงสัญลักษณ์ซึ่งผู้ใช้งานท่านอื่นสามารถเห็นได้ เมื่อท่านแสดงความคิดเห็น อันรวมถึงข้อความบนบริการของเราหรือส่งถึงเรา


(2) หากท่านยังผิดเล็กน้อยซ้ำอีกในเรื่องดังกล่าวบริษัทฯ สามารถงดให้บริการบัญชีของท่านชั่วคราวเป็นเวลา 1 (หนึ่ง) เดือน


(3) ในกรณีที่ท่านได้รับการปลดการงดการให้บริการบัญชีของท่านชั่วคราวแล้วท่านยังกระทำผิดเล็กน้อยซ้ำอีก บริษัทฯ สามารถเพิกถอนสมาชิกภาพ งดให้บริการ ลบข้อมูล ลบบัญชี หรือกระทำ การใดๆ ต่อข้อมูลและบัญชีของท่าน เพื่อเป็นการป้องกัน แจ้งเตือน ต่อสาธารณะได้โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า และบริษัทไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น


(4) ในกรณีที่ท่านกระทำผิดระเบียบข้อบังคับการใช้บริการแอปพลิเคชันอย่างรุรแรง บริษัทฯ สามารถเพิกถอนสมาชิกภาพ งดให้บริการ ลบข้อมูล ลบบัญชี หรือกระทำ การใดๆ ต่อข้อมูลและบัญชีของท่าน เพื่อเป็นการป้องกัน แจ้งเตือน ต่อสาธารณะได้โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า และบริษัทไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น โดยบริษัทฯ สามารถมีดุลพินิจในเรื่องดังกล่าวได้

การเรียกร้องค่าเสียหาย ท่านยินยอมที่จะตรวจสอบ ดูแล จ่ายค่าชดเชย และไม่ทำความเดือดร้อนให้บริษัทฯ ตัวแทนของบริษัทฯ หรือบุคคลอื่น จากการถูกเรียกร้องค่าเสียหาย ความสูญเสีย ค่าใช้จ่าย อาทิ ค่าทนายซึ่งเกิดจากการที่ท่านใช้บริการหรือเข้าร่วมกิจกรรมของบริษัทฯ หรือการที่ท่านละเมิดเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ หรือการกระทำใดๆ ของบัญชีท่าน (เช่น การเพิกเฉยหรือการกระทำความผิด) โดยท่านหรือบุคคลอื่นที่สามารถเข้าใช้บริการหรือเข้าถึงบัญชีในชื่อบัญชีของท่าน

การดำเนินการเชื่อมโยงเว็บไซต์ การบริการนี้หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องอาจมีลิงค์เพื่อเชื่อมโยงไปยังแอปพลิเคชันอื่นหรือแหล่งข้อมูลอื่นๆ ทางอินเทอร์เน็ต ที่บริษัทฯ ไม่มีอำนาจในการควบคุมแอปพลิเคชันและแหล่งข้อมูลนั้นๆ ท่านรับทราบและยินยอมว่า บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อสิ่งที่เกิดขึ้นบนแอปพลิเคชันและแหล่งข้อมูลดังกล่าว และไม่รับรอง ไม่รับผิดชอบ หรือรับผิดต่อเนื้อหา การโฆษณา สินค้า บริการ หรือเนื้อหาอื่นๆ ที่ปรากฏบนแอปพลิเคชันหรือแหล่งข้อมูลนั้นใดๆ ทั้งสิ้น นอกจากนี้ท่านรับทราบและยินยอมว่า บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อความเสียหายหรือความสูญเสียที่เกิดหรือถูกกล่าวหา อันเกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้บริการ หรือการใช้เนื้อหา การโฆษณา สินค้า บริการ หรือเนื้อหาที่ปรากฏหรือผ่านมาจากแอปพลิเคชันหรือแหล่งข้อมูลนั้น

ทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ เนื้อหาทั้งหมดที่มีในบริการของบริษัทฯ เช่น เนื้อหา ข้อความ กราฟิก โลโก้ ปุ่มไอคอน รูปภาพ วิดีโอ การถ่ายทอดสด และอื่นๆ โดยรวม อีกทั้งซอฟต์แวร์ที่ใช้ในเว็บไซต์ล้วนเป็นทรัพย์สินของบริษัทฯ ซึ่งได้รับความคุ้มครองภายใต้กฎหมายไทยและกฎหมายสากลอย่างไม่จำกัด ว่าด้วยลิขสิทธิ์และกฎหมายอื่นๆ ที่คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาและสิทธิของบริษัทฯ ท่านตกลงที่จะไม่ละเมิดลิขสิทธิ์และปฏิบัติตามกฎหมายอื่นๆ ข้อมูลและข้อจำกัดที่มีอยู่ในเนื้อหาใดๆ ที่เข้าถึงได้ผ่านทางเว็บไซต์ 


ท่านยินยอมที่จะคอยติดตามและปฏิบัติตามกฎหมายลิขสิทธิ์และกฎหมายอื่นๆ รวมถึงคำบรรยายหรือข้อบังคับอื่นๆ ที่ปรากฏอยู่ในเนื้อหาและจะไม่ทำการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาดังกล่าวที่บริษัทฯ หรือบุคคลอื่นเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์อย่างไม่จำกัดในเนื้อหานั้น หากมิได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ ท่านเห็นด้วยว่าท่านไม่สามารถครอบครองสิทธิ์ความเป็นเจ้าของในการดาวน์โหลดเนื้อหานั้นๆ ผ่านบริการทางเว็บไซต์ หากมิได้มีการกำหนดไว้ตามกฎหมายหรือมิได้รับอนุญาตจากเงื่อนไขการให้บริการของทางเว็บไซต์ รวมถึงท่านไม่สามารถดัดแปลง ใช้วิธีวิศวกรรมย้อนกลับเพื่อทำขึ้นมาใหม่ เผยแพร่ ส่งผ่าน จัดแสดง มีส่วนร่วมในการขาย สร้างผลงานลอกเลียนแบบ หรือหาผลประโยชน์ในทางพาณิชย์กับบุคคลที่อื่นจากแอปพลิเคชันทั้งหมดหรือบางส่วนโดยมิได้รับอนุญาตอย่างชัดเจนจากบริษัทฯ และเจ้าของผลงานนั้นๆ เราไม่อนุญาตท่านให้ใช้ทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ หรือทรัพย์สินทางปัญญาที่บริษัทฯ ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ ยกเว้นกรณีที่ได้รับอนุญาตตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้

การละเมิดลิขสิทธิ์ ท่านรับรองว่าการแสดงความคิดเห็น อันรวมถึงข้อความบนบริการของเราหรือส่งถึงเรามิได้ละเมิดลิขสิทธิ์ สิทธิตามกฎหมาย (รวมทั้งสิทธิความเป็นส่วนบุคคลและการเปิดเผยต่อสาธารณะ) ของบุคคลอื่น หรือระเบียบสังคมหรือกฎหมายต่างๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หากปรากฏในภายหลังว่า เนื้อหาการแสดงความคิดเห็น อันรวมถึงข้อความบนบริการของเราหรือส่งถึงเรามีการละเมิดสิทธิดังกล่าว ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน และมีการเรียกร้องค่าเสียหาย ท่านจะดำเนินการทั้งปวง เพื่อให้การกล่าวอ้างหรือการเรียกร้องดังกล่าวระงับสิ้นไปโดยเร็ว ท่านตกลงที่จะรับผิดและชดใช้ค่าเสียหายค่าใช้จ่ายต่างๆ รวมทั้งค่าฤชาธรรมเนียม และค่าทนายความให้แก่บริษัทฯ ทั้งหมด อันเนื่องจากผลแห่งการละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิอื่นใดดังกล่าว

สิทธิของบริษัทฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิยกเลิก ระงับ ลบผลงานหรือบัญชีของท่าน (“ยกเลิกบริการ”) โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้าหากบริษัทฯ พบว่าท่านได้ละเมิด หรือมีการกระทำใดๆ ที่ขัดกับเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ในกรณีที่มีการยกเลิกบริการดังกล่าว บริษัทฯ อาจเพิกถอนการเข้าถึงบริการของท่าน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบและไม่คืนเงินค่าบริการ รวมถึงการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้บริการของบริษัทฯ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้าให้ทราบทั้งนโยบายส่วนบุคคล กฎหมายที่ใช้บังคับ ข้อกำหนดตามกฎระเบียบหรือการรักษาความปลอดภัย การเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคในบริการของบริษัทฯ 
บริษัทฯ สงวนสิทธิในการแจ้งการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดและถือว่ามีผลบังคับใช้ทันที ดังนั้น โปรดตรวจสอบเงื่อนไขทุกครั้งที่ใช้บริการของบริษัทฯ กรณีท่านไม่ยอมรับเงื่อนไขที่เปลี่ยนแปลง ท่านจะไม่สามารถเข้าสู่ระบบการใช้บริการได้

ข้อมูลความเป็นส่วนตัว ข้อมูลทั้งหมดที่ให้ไว้โดยท่านหรือที่เก็บรวบรวมโดยบริษัทฯ ในการเชื่อมต่อกับบริการจะเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทฯ บริษัทฯ อาจใช้ข้อมูลที่ได้รับหรือเก็บรวบรวมเกี่ยวกับการใช้งาน ระยะเวลาการใช้งาน ประเภทของผลงานภายใต้เงื่อนไขนโยบายความเป็นส่วนตัว โดยบริษัทฯ ใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดหรือโฆษณาเหตุการณ์หรือบริการอื่นๆ ที่อาจเป็นที่สนใจของท่าน นอกจากนี้ข้อมูลที่ส่งหรือที่ท่านให้แก่บริษัทฯ ที่ประชาชนทั่วไปอาจสามารถเข้าถึงข้อมูลนั้นได้ ท่านควรรักษาข้อมูลเป็นอย่างดีเพื่อรักษาข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลที่มีความสำคัญกับท่าน บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบรักษาข้อมูลใดๆ ดังกล่าวและจะไม่รับผิดชอบในการรักษาข้อมูลความเป็นส่วนตัวของจดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรือข้อมูลอื่นๆ ที่ผ่านทางอินเตอร์เน็ตหรือเครือข่ายอื่นๆ ที่ท่านอาจจะใช้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการควบคุมและรับผิดชอบต่อการกระทำของท่าน


นโยบายการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท Moommong R&D Company Limited

บริษัท Moommong R&D หรือ มุมมอง อาร์แอนด์ดี จำกัด (ต่อไปนี้เรียกว่า "บริษัท") ได้จัดการข้อมูลส่วนบุคคลตามนโยบายการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ (ต่อไปนี้เรียกว่า "นโยบายการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล") ดังต่อไปนี้

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้เก็บรวบรวม

ท่านสามารถสมัครสมาชิกในเว็บไซต์ (Website) ของบริษัทได้โดยตรง หรือท่านอาจเลือกเชื่อมต่อไปยัง

  • บัญชี Facebook ของท่านเพื่อลงทะเบียน และในกระบวนการดำเนินการบริษัทจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจาก Facebook ซึ่งก็คือ ID และชื่อ เพื่อเปิดใช้งานบัญชีของท่าน
  • บัญชี โทรศัพท์ ของท่านเพื่อลงทะเบียน และในกระบวนการดำเนินการบริษัทจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้ให้บริการโทรคมนาคม เพื่อเปิดใช้งานบัญชีของท่าน
  • บัญชี Email ของท่านเพื่อลงทะเบียน และในกระบวนการดำเนินการบริษัทจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้ให้บริการจดหมายอีเล็กทรอนิกส์ของท่าน พื่อเปิดใช้งานบัญชีของท่าน

ในระหว่างที่ใช้เว็บไซต์ ท่านสามารถลงทะเบียนอีเมล์หรือชื่อเล่นในโปรไฟล์ได้ ท่านสามารถเลือกที่จะลงทะเบียนอีเมล์หรือชื่อเล่นซึ่งท่านสามารถแก้ไขข้อมูลได้ในภายหลังเมื่อท่านต้องการ

นอกจากนี้บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการติดต่อรวมทั้งข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเมื่อท่านติดต่อบริษัท

เมื่อท่านใช้บริการของบริษัทอยู่ ที่อยู่ IP บันทึกการใช้งานบริการ ข้อมูลการใช้งานที่ไม่เหมาะสม จะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติและอาจจะถูกเก็บรวบรวม

วิธีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะเก็บข้อมูลต่อไปนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อความสะดวกในการใช้งาน

ข้อมูลที่ส่งจากผู้ใช้โดยตรง ในขณะที่ลงทะเบียนหรือใช้บริการในเว็บไซต์ รวมถึง การอัพโหลดวีดีโอและเสียงอันเป็นส่วนประกอบของบทเรียนออนไลน์ เพื่อนำไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจผลการเรียน

ข้อมูลที่แจ้งกับบริษัทไว้โดยบริษัทในเครือ

ข้อมูลที่ถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติและถูกรวบรวมไว้ในขอบข่ายของการใช้บริการ

การแจ้งการติดตั้งเครื่องมือวิเคราะห์และเก็บข้อมูลเชิงสถิติของผู้ใช้บริการโดยบุคคลภายนอก

บริษัทใช้เครื่องมือที่เรียกว่า "Google Analytics" (ต่อไปนี้เรียกว่า "GA") ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานแอพพลิเคชันนี้ GA จะทำการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงสถิติต่างๆ เช่น ความถี่ที่ผู้ใช้เข้าเยี่ยมชมแอพพลิเคชัน หน้า (page) ที่ผู้ใช้เข้าเยี่ยมชม เป็นต้น บริษัทใช้ข้อมูลที่มาจาก GA เพื่อการวิเคราะห์และปรับปรุงแอพพลิเคชันเท่านั้น GA จะเก็บรวบรวมเฉพาะที่อยู่ IP ที่เป็นของท่าน ณ วันที่เข้าเยี่ยมชมแอพพลิเคชันนี้เท่านั้น โดยไม่มีการเก็บข้อมูลชื่อหรือข้อมูลส่วนตัวอื่นใด บริษัทจะไม่นำข้อมูลที่ได้จากการใช้งาน GA มารวมเข้ากับข้อมูลที่สามารถชี้ตัวบุคคลได้ ความสามารถในการใช้งานและเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกเก็บรวบรวมโดย GA เกี่ยวกับการเข้าเยี่ยมชมแอพพลิเคชันของท่านนั้น จะถูกจำกัดโดยข้อตกลงบริการของ Google Analytics และนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Google


บริษัทจะยังใช้การวิเคราะห์และเก็บข้อมูลเชิงสถิติของผู้ใช้บริการโดยบุคคลภายนอกตามเหตุผลดังกล่าวข้างต้น เช่น Fablic’s app analytics engine หรือ เครื่องมืออื่นๆ เพื่อให้บริษัทวิเคราะห์การใช้บริการของท่าน ซึ่งบริษัทอาจต้องทำการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ไม่เป็นส่วนตัวของท่าน เช่น ที่อยู่ IP, การติดตั้งแอพ, อายุ, ภาษา และข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ เป็นต้น ทั้งหมดนี้สำหรับการใช้งานเป็นการภายในเท่านั้น และบริษัทจะไม่รวมข้อมูลเหล่านี้เข้ากับสิ่งที่ได้รับจากการใช้งานบริการของท่านเพื่อจุดประสงค์ในการชี้เฉพาะตัวบุคคล ท่านสามารถค้นหาเอกสารสำหรับ Fablic’s app analytics engine ได้ที่ https://docs.fabric.io/ และสามารถค้นหานโยบายข้อมูลของ Fablic ได้ที่ https://policies.google.com/privacy 

วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

1. ช่วยให้ผู้ใช้สามารถใช้บริการอย่างราบรื่นมากขึ้น

2. ช่วยให้ผู้ใช้บริการเรียนรู้ทักษะการฟังเชิงลึกได้ดีมากยิ่งขี้น

3. ช่วยให้ผู้ใช้บริการเข้าใจพัฒนาการของตนเองมากขึ้น ด้วยการเก็บสถิติ การส่งแบบสอบถามไปยังบุคคลใกล้เคียง

4.. เพื่อจำแนกผู้ใช้และป้องกันการใช้งานที่ไม่เหมาะสมในเว็บไซต์

5. เพื่อใช้ในการสร้างข้อมูลสถิติที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานบริการ

6. เพื่อดำเนินการสำรวจและการวิเคราะห์สำหรับการปรับปรุงการให้บริการ

7. เพื่อยืนยันตัวตนของผู้ใช้ เมื่อบริษัทได้รับการสอบถามและเพื่อให้บริษัทสามารถตอบกลับได้

8. เพื่อใช้ในการส่งการแจ้งเตือนที่สำคัญเมื่อจำเป็น

9. เพื่อเผยแพร่ข้อเสนอที่เกี่ยวข้องกับโรคทางจิตเวช

การแบ่งปันและการให้ข้อมูลส่วนบุคคล

ตามกฎของบริษัทจะไม่มีการเปิดเผยข้อมูลผู้ใช้ให้แก่บุคคลภายนอกโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ใช้ อย่างไรก็ตามกรณีดังต่อไปนี้นับเป็นข้อยกเว้น

1. เมื่อผู้ใช้ได้ตกลงที่จะแบ่งปันข้อมูล

2. เมื่อมีคำสั่งทางกฎหมาย

3. สิทธิของผู้ใช้ ผู้แทนทางกฎหมายและวิธีการจัดการ


ผู้ใช้บริการและผู้แทนทางกฎหมายของผู้ใช้บริการสามารถเรียกดูข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อใดหรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการและผู้แทนทางกฎหมายของผู้ใช้บริการที่ลงทะเบียนไว้ และผู้ใช้บริการและผู้แทนทางกฎหมายของผู้ใช้บริการที่มีอายุน้อยกว่า 14 ปี อาจขอให้ลบบัญชีได้

เมื่อผู้ใช้บริการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ถูกต้อง บริษัทจะไม่ใช้หรือให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลที่สามจนกว่าจะได้รับการแก้ไข นอกจากนี้หากข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ถูกต้องได้ถูกให้แก่บุคคลที่สามไปแล้ว บริษัทจะแจ้งให้บุคคลที่สามทราบถึงการแก้ไขทันที เพื่อที่จะทำการตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลที่ได้รับนั้นถูกต้องหรือไม่

บริษัทประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกระงับหรือถูกลบตามคำขอของผู้ใช้หรือตัวแทนทางกฎหมายตามหัวข้อ "ระยะเวลาของการจัดเก็บและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล" บริษัทมั่นใจว่าข้อมูลนั้นไม่สามารถเข้าชมหรือนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด


ระยะเวลาในการจัดเก็บและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

ตามกฎและนโยบายภายใน บริษัทจะช่วยลดการบันทึกของผู้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ครั้งหนึ่งเคยเก็บรวบรวมและการใช้งานสำเร็จแล้ว อย่างไรก็ตามในกรณีที่บันทึกแล้วจะต้องมีการจัดเก็บไว้ตามนโยบายภายในของบริษัทหรือตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลในช่วงเวลาหนึ่ง

ขั้นตอนและวิธีการในการกำจัดข้อมูลส่วนบุคคล

ขั้นตอนและวิธีการในการกำจัดข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้

1. ขั้นตอนการกำจัดเมื่อข้อมูลที่ถูกป้อนโดยผู้ใช้สามารนำไปใช้บริการจนบรรลุวัตถุประสงค์แล้ว ข้อมูลจะถูกเก็บไว้ในช่วงเวลาหนึ่งและกำจัดออกตามนโยบายภายในของบริษัทและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จนกว่าจะมีการระบุไว้ในกฎหมายข้อมูลส่วนบุคคลจะไม่ถูกใช้เพื่ออะไรอื่นนอกจากการจัดเก็บข้อมูล

2. วิธีการกำจัดข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกพิมพ์บนกระดาษจะถูกทำลายเป็นชิ้นๆ และข้อมูลที่เก็บไว้ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จะถูกลบอย่างถาวรเพื่อป้องกันไม่ให้ถูกกู้มาใช้อีกครั้ง

3. การสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

4. หากท่านมีคำถาม ความกังวลหรือข้อสงสัยประการใดเกี่ยวกับนโยบายการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล กรุณาติดต่อไปยังแผนกการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทที่: moommong.rnd@gmail.com

5. การแก้ไขนโยบายในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล

หากท่านมีคำถามหากมีการเพิ่ม ลบหรือแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงนโยบายในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล จะมีการการแจ้งเตือนในหน้า "การแจ้งเตือน" อย่างน้อย 7 วันก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ อย่างไรก็ตามสำหรับการอัพเดตที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับสิทธิของผู้ใช้ เช่น การเก็บ การใช้ประโยชน์หรือการให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลที่สาม บริษัทจะโพสต์แจ้งเตือนล่วงหน้า 30 วัน หรือสามารถสอบถามได้ตลอดที่ มุมมอง


เงื่อนไขอื่นๆ

การที่ท่านเข้าใช้หรือเข้าถึงเว็บไซต์ของบริษัทฯ ถือเป็นการยอมรับว่าจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับการใช้บริการเว็บไซด์ตามเงื่อนไขข้างต้นทุกประการ และจะมีผลผูกพันตามเงื่อนไขของบริษัทฯ ในความรับผิดต่อความเสียหายจากการใช้หรือเข้าถึงเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน

ในกรณีที่ข้อความหรือส่วนใดๆ ของเงื่อนไขนี้ไม่สมบูรณ์ ผิดกฎหมายหรือไม่อาจใช้บังคับได้ ให้ถือว่าข้อความส่วนนั้นๆ แยกออกจากส่วนที่เหลือของสัญญาฉบับนี้ โดยข้อความหรือส่วนนั้นๆ จะไม่มีผลกระทบต่อความสมบูรณ์ ความถูกต้องตามกฎหมาย หรือการใช้บังคับของส่วนที่เหลือของเงื่อนไขฉบับนี้


1.สมาชิกรับทราบว่า มุมมอง ไม่ได้มีจุดประสงค์ที่ต้องการจะ “รักษา” ภาวะทางจิตต่างๆ หรือจะตั้งตัวเป็นทางออกของปัญหาต่างๆในชีวิตของสมาชิกแต่อย่างใด 

แต่มุมมอง จะทำทุกวิถีทาง เพื่อช่วยส่งต่อบุคคลที่มีความเสี่ยงต่อความผิดปกติทางจิต ไปสู่หน่วยงานและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ทำหน้าที่เปรียบเสมือนสะพานเชื่อมให้ช่องว่างความไม่เข้าใจของผู้ประสบปัญหาในชีวิต กับจิตแพทย์ ตลอดจนนักจิตวิทยาให้น้อยลง ทั้งในแง่ของการประชาสัมพันธ์ สร้างสิ

แจ้งปัญหา